当前位置:首页 > 范文 > 正文

凰的组词(凰组词组什么词)

简介图文摘自网络(如有侵权凰的组词,请联系删除)“只学一篇韵文便识天下汉字”郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵...
图文摘自网络(如有侵权凰的组词,请联系删除)凰的组词

“只学一篇韵文便识天下汉字”

郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文-《中华字经》凰的组词,全文共一千句凰的组词,用字4000无一字相重凰的组词,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破。

《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体。

Zhōng huá zì jīng中 华 字 经 dì yī bù fēn

第 一 部分

qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐ háng

乾 坤 有 序 ,宇 宙 无 疆 , 星 辰 密 布 , 斗 柄 指 航 。

zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng

昼 白 夜 黑 ,日 明 月 亮 , 风 驰 雪 舞 , 电 闪 雷 响 。

yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng

云 腾 致 雨 ,露 结 晨 霜 , 虹 霓 霞 辉 , 雾 沉 雹 降 。

chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng

春 生 夏 长 , 秋 收 冬 藏 , 时 令 应 候 ,寒 来 暑 往。

yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng

远 古 洪 荒 , 海 田 沧 桑 , 陆 地 漂 移 ,板 块 碰 撞 。

shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng

山 岳 巍 峨 , 湖 泊 荡 漾 , 植 被 旷 野 ,岛 撒 汪 洋 。

bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng

冰 川 冻 土 , 沙 漠 沃 壤 , 木 丰 树 森 ,岩 多 滩 广。

niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng

鸟 飞 兽 走 , 鳞 潜 羽 翔 , 境 态 和 谐 ,物 种 安 详。

xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng

形 分 上 下 , 道 合 阴 阳 , 幽 冥 杳 渺 ,天 体 著 彰。

níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng

凝 气 为 精 , 聚 能 以 场 , 缩 浓 而 质 ,积 微 显 量。

huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng

化 巨 幻 虚 ,恍 惚 成 象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。

zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng

终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 ,色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。

wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng

唯 实 众 名 , 一 理 万 方 ,父 母 爹 娘 ,没 齿 难 忘 。

xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng

兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 ,姑 姨 叔 舅 ,亲 戚 互 访 。

zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng

侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 ,夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。

gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng

隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 ,伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。

zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng

尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 ,炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。

yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng

禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 ,周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。

qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng

秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 ,鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。

nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng

南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 ,贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。

chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng

陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 ,耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。

zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng

钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 ,清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。

fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng

粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 ,台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。

yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng

鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 ,戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。

xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng

辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 ,联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。

dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng

定 都 京 师 , 人 民 解 放 ,诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。

biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng

扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 ,罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。

cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng

蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 ,易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。

hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng

河 图 洛 书 , 算 术 九 章 ,西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。

shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng

诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 ,琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。

shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng

笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 ,筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。

jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng

荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 ,米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。

bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng

笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 ,楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。

dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng

敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 ,青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。

hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng

虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 ,彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。

fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng

凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 ,泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。

zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng

自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 ,最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。

tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng

亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 ,蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。

fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng

府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 ,庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。

chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng

承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 ,舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。

xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng

悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 ,泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。

xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng

峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 ,池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。

xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng

漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 ,汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。

zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng

灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 ,苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。

bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng

芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 ,槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,

zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng

斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 ,坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。

qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng

蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 ,蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。

qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng

奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 ,兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。

dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng

杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 ,茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。

guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng

瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 ,茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。

yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng

芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 ,番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。

diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng

碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 ,珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。

pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng

葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 ,咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。

táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng

桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 ,椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。

bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng

菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 ,梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。

kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng

蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 ,钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。

yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng

鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 ,蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。

zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng

蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 ,蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。

ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng

鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 ,鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。

yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng

蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 ,蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。

wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng

蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 ,鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。

yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng

猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 ,雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。

shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng

砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊。

图文摘自网络(如有侵权,请联系删除)